به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

شـرکت ویچی تولید کننده پوشاک تعدادی چرخکارخانم و آقا (فوری) حداکثر سن 45 سال نیازمند است
عیدی+ سنوات+ بیمـه
«با سرویس ایاب و ذهاب» کیلومتر22جاده مخصوص کرج
09915943349

09915943349

آگهی های مرتبط

خیاط چرخکار

خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط