به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

اتوکار ، دگمه زن و بسته بند مـاهـر خـانـم نیازمندیم
66413746 ــ 021
66466745 ــ 021

66466745

66413746

آگهی های مرتبط

به یک دوزنده لباس عروس ماهر و متعهد جهت کار در مزون واقع در کرج نیازمندیم

به یک دوزنده لباس عروس ماهر و متعهد جهت کار در مزون واقع در کرج نیازمندیم

خیاط و مشاغل مرتبط

مزدی دوز بیرون بر

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام بافنده

خیاط و مشاغل مرتبط