به اشتراک بگذارید

کرج / شهریار

سالن کار با حقوق 300 / 2 میلیون
(محدوده شهریار)
09127739279

09127739279

آگهی های مرتبط

سالن کار - کانترکار

سالن کار - کانترکار

آشپز و مشاغل مرتبط