به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

تعدادی راسته دوز بابیمه + سرویس+مزایانیازمندیم،حقوق 5 / 2تا5 / 4 (کیلومتر18ج مخصوص

44993185

آگهی های مرتبط

خیاط ماهر

خیاط ماهر

خیاط و مشاغل مرتبط

تعدادی چرخکار تی شرت مردانه

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام چرخکار ماهر

خیاط و مشاغل مرتبط