به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

تعدادی زیگزال دوز بابیمه + سرویس+مزایانیازمندیم،حقوق 5 / 3تا 5 (کیلومتر18ج مخصوص)

44993185

آگهی های مرتبط

تعدادی وسط کارخانم یا آقا

تعدادی وسط کارخانم یا آقا

خیاط و مشاغل مرتبط

شابلون زن

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام وسط کار

خیاط و مشاغل مرتبط

قدزن و قیچی کار

خیاط و مشاغل مرتبط