به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

تعدادی میاندوزکار بابیمه + سرویس+مزایانیازمندیم،حقوق 5 / 3تا 5 (کیلومتر18ج مخصوص)

44993185

آگهی های مرتبط

استخدام خیاط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط

خیاط مانتو دوز

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط