به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

(( مـوسسـه پـرستـاری هـمیاران فرشتـه ))
(( دارای مجوز از وزارت بهداشت ))
همین امروز مشغول کار شوید با امنیت شغلی
تعداد زیادی خانم جهت نگهداری از بیمار ، کودک و سالمند
نیازمندیم (( حقوق 5 / 3 تا 6 میلیون ))
44207914 و 44232844

44232844

44207914

آگهی های مرتبط

استخدام نگهبان بازنشسته

استخدام نگهبان بازنشسته

سایر مشاغل