به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

اصلاحیه نوبت دوم آگهی فراخوان مناقصه عمومی شرکت مهندسی و توسعه سروک آذرسهامی خاص ، مندرج در صفحه شماره 31 نیازمندیهای همشهری در مورخ 27 / 05 / 99 نوبت دوم صحیح می باشد.

آگهی های مرتبط

آگهی مزایده خودرو

آگهی مزایده خودرو

مزایده - مناقصه