به اشتراک بگذارید

تهران / شهر ری

*****محل کار شهک صنعتی شمس آباد***
10نفر کارگر ساده تولیدی سرویس خواب +بیمه+صبحانه+سرویس رفت وبرگشت
تمام حقوق ومزایا طبق وزارت کار
56230224+56236818

02156230224

آگهی های مرتبط

خريد و فروش 0912

خريد و فروش 0912

خدمات سیمکارت

سگ دالمیشن

خدمات سیمکارت

توله رتوایلر اصیل

خدمات سیمکارت

سگ ژرمن شپرد

خدمات سیمکارت