به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل پرسنل خودنیازبه (آبدارچی متعهدومنظم)باضامن معتبربصورت تمام وقت دارد متقاضیان حداکثر48ساعت پس از انتشار آگهی باشماره تماس بگیرند

09127960349

آگهی های مرتبط

کارگر ساده

کارگر ساده

کارگر ساده