به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به یکنفر اتوکار ماهر جهت کار درتولیدی پوشاک نیازمندیم و

09123591556

66462764

آگهی های مرتبط

خیاط چرخکار

خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

کمک برشکار مانتو و پالتو

خیاط و مشاغل مرتبط