به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

یک شرکت تولیدی واقع در شرق تهران به تعدادی کارگر ساده خـانـم و آقـا نیـازمنـد اسـت .

77322922

آگهی های مرتبط

یک شرکت تولیدی یک نفر نیروی خدماتی - آبدارچی

یک شرکت تولیدی یک نفر نیروی خدماتی - آبدارچی

کارگر ساده