به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

نگهبان جوان و بازنشسته شیفت شب و 12 به 24 حقوق 3میلیون + بیمه + مزایا

66930985

آگهی های مرتبط

استخدام نگهبان جوان و بازنشسته

استخدام نگهبان جوان و بازنشسته

سایر مشاغل