به اشتراک بگذارید

تهران / فلکه دوم صادقیه

ارایه خدمات مالیاتی، حسابداری و حسابرسی از قبیل:

1 تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد، ارزش افزوده و گزارش های فصلی
2 مشاوره مالی و مالیاتی
3 تنظیم لوایح مالیاتی و حضور در جلسات رسیدگی
4 حسابداری و حسابرسی
5 تنظیم صورت های مالی
و دیگر خدمات مالی و مالیاتی

تلفن تماس:
44291882 و 09128576743

09128576743

02144291882

آگهی های مرتبط

خدمات سرمایه گذاری کارآفرینی و کسب و کار

خدمات سرمایه گذاری کارآفرینی و کسب و کار

مالی، بیمه، حسابداری

مشاوره مالیاتی و حسابداری

مالی، بیمه، حسابداری

خدمات حسابداری

مالی، بیمه، حسابداری

کارشناس حسابرسی داخلی

مالی، بیمه، حسابداری