به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به یک منشی خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار در انبارنیازمندیم زیر 30 سال (محدوده پاکدشت،قیامدشت و خاورشهر) 33283511

آگهی های مرتبط

منشی خانم باتجربه

منشی خانم باتجربه

منشی