به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

# سالن کار در فست فــود # حقوق ،جای خواب ،غذا مرخصی ( زیر30سال ) 94 28 760 0905

94287600905

آگهی های مرتبط

سالن کار - کانترکار

سالن کار - کانترکار

آشپز و مشاغل مرتبط