به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

# کمک کبـاب پز # حقوق + بیمه + غذا جای خواب (محدوده پیچ شمیران) و

77504777

آگهی های مرتبط

سالن کار - کانترکار

سالن کار - کانترکار

آشپز و مشاغل مرتبط