به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

صنـدوقدار خانم جهت رستوران ـ نیمه وقت 12تا18 حقوق 900 / 1 18تا30 / 12شب حقوق500 / 2 شریعتی نرسیده به سیدخندان نبش کوچه مهاجر پلاک894

09367080016

آگهی های مرتبط

صندوقدار خانم جهت رستوران

صندوقدار خانم جهت رستوران

کارمند