به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

فقدان مدرک تحصیلی کارشناسی موقت اینجانب الهام پاوندفرزندبایرام به شماره شناسنامه0016145402 صادره ازتهران درمقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری صادره ازواحددانشگاهی تهران جنوب مفقودگردیده است و فاقداعتبارمیباشدازیابنده تقاضامیشوداصل مدرک را به دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب به نشانی: تهران،خیابان کریم خان زند خیابان ایرانشهرشمالی، نبش آدرشهر،پلاک209 ویاکدپستی1584715414 ارسال نماید

آگهی های مرتبط

خريد و فروش 0912

خريد و فروش 0912

خدمات سیمکارت

سگ دالمیشن

خدمات سیمکارت

توله رتوایلر اصیل

خدمات سیمکارت

سگ ژرمن شپرد

خدمات سیمکارت