به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

گواهینامه موقت فارغ التحصیلی اینجانب فروغ معدنچی رسولی فرزند داود به شماره 6502 / 08 / 7 گ مورخه 1 / 6 / 1393 صادره از دانشگاه پیام نور واحد شهریار مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یاینده تقاضا می شود اصل مدرک را به آدرس دانشگاه مذکور به نشانی : شهریار شهرک صدف ارسال نماید.

آگهی های مرتبط

کلیه خدمات ثبتی شرکت ها

کلیه خدمات ثبتی شرکت ها

حقوقی، اداری