به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

«مدیر ارشد اجرایی» دارای استراتژی های مدیریتی حرفه ای در بیزینس رستوران hr@barooj.net

آگهی های مرتبط

استخدام مدیر داخلی خانم

استخدام مدیر داخلی خانم

مدیر