به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به یک نفر آشپز جهت رستوران محدوده جنت آباد نیازمندیم

09123201490

آگهی های مرتبط

سالن کار - کانترکار

سالن کار - کانترکار

آشپز و مشاغل مرتبط