به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

مجموعه آواسنتر
به تعدادی پرسنل آقا
جهت فعالیت در بخش
ظرفشویی و خدمات
باحقوق ومزایاقانونی ومکفی
نیازمند است
(داخلی101)

26122426

آگهی های مرتبط

استخدام نظافتچی خانم

استخدام نظافتچی خانم

کارگر ساده